Hoe zit dat: eenvoudig een contract beëindigen?

Dagelijks worden contracten gesloten. Mondeling of schriftelijk. Contracten voor een samenwerking, bijvoorbeeld voor het starten van een bedrijf of voor het doen van een investering. Maar ook contracten voor het afnemen van goeder

Net als bij een huwelijk gaan ondernemers bij het sluiten van zo’n contract niet uit van de situatie dat de samenwerking ooit weer ten einde komt. Veelal wordt in deze contracten daarom niets over de beëindiging van een overeenkomst afgesproken.

Maar: als een contract niet op de juiste manier wordt beëindigd, dan kan dit behoorlijke financiële gevolgen hebben voor u als opzeggende partij. Door bij het opstellen van het contract hierover na te denken, of door bij de beëindiging zorgvuldig te handelen kunnen deze financiële risico’s worden beperkt.

Contractsvrijheid staat voorop!

Een overeenkomst is een optelsom van alle rechten en verplichtingen die partijen over en weer met elkaar aangaan. In de Nederlandse wet zijn verschillende regels opgenomen voor met name de bijzondere overeenkomsten. Dit met het oog op de bescherming van de zwakkere partij (denk aan: werknemers, huurders, consumenten etc.). De hoofdregel is echter dat partijen in beginsel de vrijheid hebben om de afspraken te maken die zij willen maken. Dit natuurlijk tenzij het maken van een afspraak in strijd is met de regels van openbare orde of goede zeden (denk aan: de afspraak dat partij A in opdracht van partij B, partij C zal vermoorden).

Gelet op de contractsvrijheid staat het partijen dus ook vrij om te bepalen op welke manier de overeenkomst zal eindigen. In sommige gevallen is hierover in de overeenkomst een bepaling opgenomen.

Denkt u er over om een overeenkomst te beëindigen, pak dan allereerst de overeenkomst er zelf bij!

Ook kan de wet soms nog uitkomst bieden. Zo staat het u vrij om de overeenkomst te ontbinden, als de andere partij tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Hier zitten echter nog wel wat (juridische) haken en ogen aan. Is er namelijk nog mogelijkheid voor herstel van de tekortkoming, of gaat het slechts om een klein onderdeel van de overeenkomst, dan kan de overeenkomst niet zomaar door u worden ontbonden.

Maar voor de situatie dat u een overeenkomst wilt opzeggen, is in de wet geen voorziening opgenomen. Indien ook het contract hierover niets bepaalt, dan tast u dus in het duister.

Hoe te handelen?

Voor de beantwoording van die vraag is allereerst of het contract dat door is gesloten, is aangegaan voor bepaalde tijd, of voor onbepaalde tijd.

Contract bepaalde tijd > niet opzegbaar

Een contract voor bepaalde tijd kan voor een bepaalde periode zijn aangegaan, maar ook voor de duur van een bepaald project. Is in de overeenkomst zelf niets bepaald over de opzegging van het contract, dan kan de overeenkomst tussentijds niet door één van partijen worden opgezegd. U bent dan dus aan de overeenkomst gebonden, tot aan het einde van de overeengekomen looptijd.

U doet er ook verstandig aan om in de overeenkomst goed te controleren of er nog een opzegging nodig is aan het einde van de overeenkomst, om te voorkomen dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt voortgezet!

Contract voor onbepaalde tijd > in beginsel wel opzegbaar

Is het contract voor onbepaalde tijd aangegaan, dan zit dit net weer wat anders. De hoofdregel is dat een contract voor onbepaalde tijd in beginsel wel door partijen kan worden opgezegd. Dit is alleen niet in alle gevallen zo simpel. Om daadwerkelijk te mogen opzeggen, kan de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen dat:

 1. er voor u een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat;
 2. er een opzegtermijn door u in acht wordt genomen;
 3. er door u een schadevergoeding aan de andere partij wordt betaald.

Ad 1: Belang

Door de omstandigheden van het geval kan het van u als ondernemer worden gevergd dat u daadwerkelijk een belang heeft bij de opzegging. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de overeenkomsten al jarenlang bestaat, maar bijvoorbeeld ook als de andere partij in zeer belangrijke mate van u c.q. het voortduren van de overeenkomst afhankelijk is.

Het blijft een beetje lastig om hierover een helder uitgangspunt voor u te formuleren. Per geval worden de omstandigheden gewogen en beoordeeld of een opzegging mogelijk is.

Ad 2: Termijn

De duur van de overeenkomst en de mate van afhankelijkheid van de andere partij speelt ook een rol bij de vraag of er door u als opzeggende partij een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Met andere woorden: als een overeenkomst al 30 jaar heeft geduurd, dan kan het in veel gevallen onredelijk en onbillijk worden geacht als de overeenkomst door u op 30 november per 1 december wordt opgezegd. De andere partij zal gedurende een langere periode de gelegenheid moeten worden geboden om zich voor te bereiden op het aflopen van het contract.

Vertrouwen van de andere partij!

Bij de vraag of en zo ja wat voor een termijn in acht moet worden genomen is ook van belang of de andere partij er op vertrouwde dat de overeenkomst voorlopig nog door u zou worden voortgezet. Zijn er bijvoorbeeld door die partij nog recent investeringen gedaan, ten behoeve van het uitvoeren van zijn verplichtingen van de overeenkomst?

Tip: bouw een periodiek evaluatiemoment in. Hiermee creëert u de situatie dat er op regelmatige basis overleg tussen u plaatsvindt. Op dit soort momenten kunt u ook de toekomst(plannen) met elkaar bespreken. Denkt u er over na om de overeenkomst over niet al te lange tijd te willen beëindigen, maakt dit dan bespreekbaar!

Vanzelfsprekend zijn de redenen aan uw zijde om tot een opzegging te komen ook van belang bij de vaststelling van de duur van de opzegtermijn. De belangen van beide partijen spelen een rol.

Ad 3: Schadevergoeding

Het kan voorkomen dat een rechter zal bepalen dat u aan de andere partij schadevergoeding moet bepalen. Dit kan zowel in het geval u een redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen, als in het geval u de overeenkomst zonder, of met een te korte opzegtermijn, heeft opgezegd.

Indien u geen of een te korte opzegtermijn heeft gebruikt, dan wordt dit aangemerkt als een tekortkoming, waardoor u gehouden bent om de schade te vergoeden die de andere partij heeft geleden. Hoe wordt deze schadevergoeding vastgesteld? Vaak wordt gekeken naar wat er zou zijn gebeurd als u wel een correcte opzegtermijn in acht zou hebben genomen. Wordt de andere partij door uw opzegging gedwongen om zijn goederen elders – voor een hoger bedrag – af te nemen, dan kan dat als schadepost worden aangemerkt. De schadevergoeding kan echter ook worden gefixeerd op de door u contractuele periodieke vergoeding over de redelijke opzegtermijn.

Ook indien u wel een redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen, kan het nog zo zijn dat u een aanvullend bedrag aan schadevergoeding aan de andere partij moet betalen. Dit zal het geval zijn als verhoudingsgewijs de redelijke opzegtermijn niet voldoende is om aan de gerechtvaardigde belangen van de andere partij tegemoet te komen.

De conclusie moet dus zijn dat er bij de opzegging van overeenkomsten geen algemene regel bestaat hoe te handelen. Spreekt u hierover met uw contractspartij niets af, dan kan van u verlangd worden dat u een zwaarwegende grond heeft voor opzegging, dat u een termijn voor opzegging in acht neemt en mogelijk ook dat u een (aanvullend) bedrag aan schadevergoeding betaalt.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 291 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 291 advocaten en meer dan 129 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.