Blogberichten arbeidsrecht

Soms is het verstandig om vooraf een advocaat te raadplegen

Onlangs belde werkgever X mij. Zij had problemen met een nieuwe werknemer. Deze werknemer was recent aangenomen met een contract voor een.. lees meer

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Wat is er gewijzigd? In de nieuwe Arbowet wordt preventie nog belangrijker. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van.. lees meer

De dringende reden buiten werktijd

Dringende reden Gedragingen die feitelijk niets met het werk te maken hebben, kunnen onder omstandigheden toch tot een ontslag op staande voet.. lees meer

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

Transitievergoeding Voor 1 juli 2015 ontving een ontslagen werknemer niet standaard een ontslagvergoeding. Een werkgever had de keuze om een ontslagprocedure via.. lees meer

Pre-pack afgewezen door Europees hof van justitie

Enkele jaren geleden kwam de pre-pack in zwang en de meeste rechtbanken werkten daar aan mee. Rechtbanken wezen een beoogd rechter-commissaris en.. lees meer

De ontbindende voorwaarde (Sky, de musical)

De arbeidsovereenkomst van Sky Los van de financiële problemen die voortijdige einde van de musical met zich mee bracht (Sky B.V. is.. lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Implementatietermijn verlengd De staatssecretaris heeft toen ook aangegeven date r medio mei 2017 zal worden bezien of de implementatietermijn nog verder verlengd.. lees meer

Niet twee keer straffen voor het zelfde feit, geldt dit ook voor het arbeidsrecht?

Ook in deze blog blijf ik in de casinowereld. In een uitspraak van 10 mei 2017 van de Rechtbank Gelderland ging het.. lees meer

Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR?

De Tweede Kamerleden Kwint en Marijnissen (SP) hebben hierover Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij.. lees meer

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Tot 1 juli 2015 Tot 1 juli 2015 werd een ontslag op staande voet meestal op de volgende wijze afgewikkeld: de werknemer.. lees meer

Even een gokje wagen bij Holland Casino?

De medewerker was aangenomen als croupier bij Holland Casino. Dat is de persoon die het spel begeleidt achter een speeltafel in het.. lees meer

Maken of kraken: het belang van de juiste ontslaggrond

In artikel 7:671b lid 1 BW is bepaald dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3,.. lees meer

Kan ik dan nooit van dat contract af?!

Omdat er geen wettelijke standaardregels bestaan over de opzegging van dit soort contracten, is er een systeem in de rechtspraak ontwikkeld. Kort.. lees meer

Claim voor loslippige ex-werkgever

Ontslag door vaststellingsovereenkomst   Lentis sloot een vaststellingsovereenkomst met een psychiater. Daarin stond ook ook hoe derden zouden worden geïnformeerd over de.. lees meer

Assurantietussenpersonen: Opgepast!

Doet de verzekerde gebeurtenis zich vervolgens voor, dan vertrouwt men erop dat de verzekeraar de schade in kwestie dekt. Soms komt men.. lees meer

De statutair directeur en het vereenvoudigd ontslagrecht

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) brengt met ingang van 1 juli 2015 een aantal veranderingen met zich. Zo geldt.. lees meer

Betalingstermijnen bij factureren

Om de ondernemer hiertegen te beschermen is sinds 16 maart 2013 de Wet Betalingstermijnen van kracht. Wat houdt de Wet Betalingstermijnen in?.. lees meer

Het slapende dienstverband, langer slapen mogelijk?

Minister Asscher heeft daarover in de Eerste Kamer het volgende gezegd: “Er bestaat geen rechtvaardiging om deze laatste groep werknemers (IVA-gerechtigden) anders.. lees meer

Heeft de werkgever een escape om betaling van de transitievergoeding te voorkomen?

Geen spreekplicht over transitievergoeding Hoewel de transitievergoeding in de wet is opgenomen, heeft de kantonrechter Utrecht op 11 december 2015 geoordeeld dat.. lees meer

Wijziging Arbowet per juli 2017: wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?

Ik zal hieronder kort ingaan op de belangrijkste wijzigingen. Werknemers krijgen een betere toegang tot de bedrijfsarts Werknemers krijgen het recht om.. lees meer

Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out?

Zorgplicht werkgever Indien een werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden, is de werkgever, volgens art. 7:658 BW, aansprakelijk... lees meer

Tussenstand Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Het meest concrete gevolg dat Wiebes aan deze rapportages heeft verbonden, is dat de handhaving van de Wet DBA - die oorspronkelijk.. lees meer

Nogmaals de uitzendovereenkomst

Al lange tijd wordt gediscussieerd over de vraag of de zogenaamde allocatiefunctie een vereiste is om van een uitzendovereenkomst te kunnen spreken... lees meer

Loondoorbetaling bij ziekte – de nieuwe regels

In de kamerbrief over loondoorbetaling bij ziekte legt Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid L.F. Asscher het volgende in zijn conclusie uit:.. lees meer

Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid?

Daarbij is van belang welke taken de werknemer verricht en welke verantwoordelijkheden hij heeft, maar ook of de werknemer de werkzaamheden regelmatig.. lees meer

Transitievergoeding na faillissement

De kantonrechter van Rechtbank Gelderland te Zutphen (JAR 2016/290, 03-10-2016, 5250287HA VERZ 16-145) oordeelde in deze specifieke situatie dat dit wel het.. lees meer

Het ontslag op staande voet en het voorwaardelijke ontbindingsverzoek

Zeker als een rechter over dat ontslag moest oordelen, kwam het in de praktijk voor dat het gegeven ontslag pas na meer.. lees meer

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever leidt tot hoge billijke vergoeding

In een eerdere procedure heeft de kantonrechter bepaald dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, en dus vernietigd moest worden... lees meer

Concurrentiebeding

Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een afspraak tussen een werkgever en zijn werknemer. Hierin wordt vastgelegd dat de werknemer geen.. lees meer

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst is nog mogelijk

Situatie voor en na de WWZ Wanneer voor 1 juli 2015 een werknemer op staande voet werd ontslagen, dan verzocht de werkgever.. lees meer

Kan ik een hogere ontslagvergoeding krijgen?

Een ontslagspecialist kan toetsen of de aangeboden ontslagvergoeding redelijk is en of met al uw belangen rekening wordt gehouden. Uw leeftijd, scholingsniveau,.. lees meer

WhatsAppen in de baas zijn tijd: wie gaat dat betalen?

Er zit helaas een keerzijde aan het veelvuldig gebruik van de smartphone. Het gebruik van smartphones heeft in het verkeer al geleid.. lees meer

Payrolling

Hoe werkt payrolling? Payrolling kent verschillende verschijningsvormen. In de meest voorkomende vorm is het de ondernemer die de werknemer via een reguliere.. lees meer

Nieuw wetsvoorstel: werkgever wordt gecompenseerd!

Werknemers die langdurig ziek zijn, houden recht op een transitievergoeding maar hun werkgever wordt gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit staat.. lees meer

De Ragetlie-regel: wat is dat?

Indien een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is geweest en die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd zonder opzegging na toestemming.. lees meer

Het slapende dienstverband

Transitievergoeding Nieuw is dat bij ontslag na twee jaar ziekte, de werkgever gehouden kan zijn een transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding is afhankelijk.. lees meer

Het mijnenveld van de WWZ: Makkelijker kunnen we het niet maken…

Duidelijk is wel dat er nog veel van de nieuwe regelgeving moet uitkristalliseren en dat de uitkomst van juridische procedures minder voorspelbaar.. lees meer

De transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Ernstig verwijtbare gedragingen Welke gedragingen zijn ernstig verwijtbaar? De wetgever noemt enkele voorbeelden die hieronder kunnen vallen, zoals diefstal, verduistering, bedrog of andere.. lees meer

De oudere werknemer bij doorstart na faillissement

Bij een overgang van onderneming moet de nieuwe eigenaar alle werknemers overnemen. Deze overgenomen werknemers hebben in principe recht op behoud van.. lees meer

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders van kracht geworden.

Het betreft dus een wettelijke verplichting voor elke werkgever voor wie 50 of meer personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van de.. lees meer

Oplegging sanctie CAO leidt tot afwijzing ontbinding arbeidsovereenkomst

Op basis van de toepasselijke CAO (het onderdeel ‘Plichtsverzuim’) kon de werkgever de werknemer die verwijtbaar had gehandeld, of nagelaten te handelen,.. lees meer

Hoe verwijtbaar is billijk?

Met andere woorden: een ‘dun’ personeelsdossier leidt niet meer tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een ‘dikkere’ ontbindingsvergoeding. In.. lees meer

Meenemen statiegeldflessen van werk geen reden voor ontslag.

De werknemer was werkzaam bij een bioscoop die diverse soorten drank in PET flessen verkoopt. Voor zover de frisdrank in literflessen werd.. lees meer

Het recht op vrije advocaatkeuze

Om hun kosten zo veel als mogelijk in de hand te houden, proberen rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden zodanig in te richten dat aan.. lees meer

De directie stelt zich niet aansprakelijk … (want dat doe ik wel!)

Taalkundig klopt er ook niet veel van die bordjes. Je stelt immers als gedupeerde altijd iemand anders aansprakelijk. Bedoeld is: “De directie.. lees meer

Ontslagen? Wanneer kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding?

In sommige gevallen kan de ontslagen werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Deze vergoeding kan worden toegekend.. lees meer

Vanaf wanneer geldt de bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Mocht hij spijt krijgen van de vaststellingsovereenkomst, dan kan hij binnen die bedenktermijn de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door middel.. lees meer

Recht op transitievergoeding ondanks dat de cao voorziet in een suppletieregeling

Overgangsrecht Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, in beginsel, recht op een transitievergoeding... lees meer

Werkgever mag het einde van een arbeidsovereenkomst aanzeggen per WhatsApp!

Werkgever had dus voldaan aan de aanzegverplichting ex artikel 7:668 BW. Aanzegverplichting Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om het einde.. lees meer

Geen verplichting voor de werkgever om een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen?

Voorheen was er bij langdurige arbeidsongeschiktheid in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij kort gezegd de werkgever zijn re-integratie verplichtingen had geschonden dan.. lees meer

Blijf letten op aanzegplicht!

Net als met elke andere wetswijziging, moeten werkgevers en werknemers wennen aan een nieuwe realiteit, en dat gaat met vallen en opstaan... lees meer

De onbedoelde effecten van de transitievergoeding

In het huidige arbeidsrecht kennen we de ketenregeling waarbij opvolgende contracten met een onderbreking van drie maanden of minder niet meetellen bij.. lees meer

De aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Dit geldt niet bij arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter, of tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarvan de einddatum niet op een kalenderdatum is.. lees meer

De payrollconstructie & werkgeverschap, een goede constructie of te mooi om waar te zijn?

Payrollondernemingen zeggen vaak dat de payrollconstructie een aantal voordelen heeft: een eventuele (bedrijfstak-) cao is vaak niet van toepassing op het betreffende.. lees meer

Ontbindingsverzoek afgewezen vanwege garantie in Sociaal Plan

Amphia heeft na positief advies van haar Ondernemingsraad besloten tot een reorganisatie, met als doel om, mede gelet op de verbouw- /.. lees meer

Schending geheimhoudingsbeding: boete of schadevergoeding als sanctie

Boete of schadevergoeding? Het komt nogal eens voor dat de sanctie op een geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst bepaald, dat de werknemer bij.. lees meer

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 350 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1532 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de - soms nog ouderwetse - juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

In totaal hebben 260 advocaten en 80 kantoren zich bij ons aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Naarden, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.
Klik hier voor de resultaten.