Omgevingsrecht advocaat nodig? Omnius heeft de beste specialisten al voor u geselecteerd!

Het omgevingsrecht is onderdeel van het bestuursrecht en gaat over mensen en hun leefomgeving.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het milieu of de regels over het gebruik van de grond (ruimtelijke
ordening). Het omgevingsrecht is heel breed en het bevat regels over ieder denkbaar aspect van de
leefomgeving.

Heeft u te maken met omgevingsrecht? Veranderd een situatie, krijgt u geen vergunning of wilt juist bezwaar maken? Leg uw situatie voor aan onze juristen van de intakebalie in een gratis intakegesprek. Zij kunnen uw probleem beoordelen en zo nodig u aan een geschikte omgevingsrecht advocaat koppelen die een expert is op dat gebied.

Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

Algemeen
Het gaat hierbij dus over onze leefomgeving. We moeten er met elkaar voor zorgen dat de ruimte zo
goed mogelijk wordt ingericht en dat dit eerlijk gebeurt. Het kan natuurlijk voorkomen dat iemand
hinder ondervindt door de plannen van een ander. Een festival of een straatfeest zou kunnen zorgen
voor overlast voor omwonenden. Daarnaast zou dit het groen op de locatie kunnen beschadigen.
Ook kan het zijn dat uw buurman bouwplannen heeft, waardoor u benadeeld kan worden. Er zijn
een groot aantal wetten en andere regels over het omgevingsrecht. Deze staan onder andere in de
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo).

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt hoe de ruimte in een bepaald gebied moet worden ingericht. Er wordt
hierbij bepaald of er bijvoorbeeld mag worden gebouwd en welke functie het bouwwerk moet
hebben. Er zijn verschillende momenten om een mening te uiten over een bestemmingsplan. Zo kan
er een zienswijze worden ingediend als een bestemmingsplan nog niet definitief is. Als er een besluit
genomen is dan kan er beroep worden ingediend bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Ook kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hierdoor kan de uitvoering
van het besluit voorlopig worden uitgesteld.

De specialisten van Omnius kunnen u helpen bij algemene advisering over uw bouwplannen. Ook kunnen wij u helpen bij iedere juridische stap die u kan zetten. Of er nu een zienswijze, bezwaar, of (hoger) beroep moet worden ingediend, onze omgevingsrecht advocaten staan voor u klaar. Bel nu naar de intakebalie voor een vrijblijvende intake.

Planschade

U kunt schade lijden door het bestemmingsplan of de uitvoering hiervan. Zo kan er sprake zijn van
de bouw van een werk, waardoor uw huis minder waard wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
horecagelegenheden of windmolens. Er moet hierbij sprake zijn van een wijziging in het
bestemmingsplan. De situatie is dan anders dan toen u uw huis kocht. U had niet kunnen weten dat
er een wijziging aan zou komen en heeft dus recht op compensatie van de gemeente als dit niet via
een andere weg geregeld kan worden. Onze advocaten en juristen kunnen een verzoek om
planschade tot in de puntjes voor u regelen.

Onze advocaten en juristen kunnen een verzoek om planschade tot in de puntjes voor u regelen. Wij kunnen u helpen als u schade lijdt door een bestemmingsplan, bijvoorbeeld wanneer uw huis minder waard wordt. Bent u benadeeld door een bestemmingsplan? Wilt u weten waar u recht op heeft? Bel snel naar de intakebalie voor een vrijblijvende intake. Zo hoeft u niet de dupe te worden van de plannen van een ander. U kunt ons 7 dagen in de week bereiken.

Of bel direct 088 – 629 00 29

Vergunningen

Vaak heb je een vergunning van de gemeente nodig om iets te mogen. Bijvoorbeeld om iets te
verbouwen of te organiseren. Denk hierbij aan een evenementenvergunning om een evenement te
organiseren, of een omgevingsvergunning om te mogen bouwen in de tuin. Iemand moet hierbij een
aanvraag voor de vergunning indienen. Hiervoor moeten verschillende stukken worden ingeleverd,
bijvoorbeeld een veiligheidsplan, of bouwtekeningen. Voor de vergunning moet betaald worden.
Deze kosten heten leges.
Belanghebbenden krijgen vaak de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen een voorlopig
besluit over de vergunning. Als de vergunning is verleend kunnen belanghebbenden in bezwaar gaan
hiertegen. In een zienswijze of een bezwaar moeten goede juridische argumenten worden
opgenomen. Een advocaat omgevingsrecht kan u hierbij helpen, zodat uw standpunt optimaal wordt
meegenomen in de besluitvorming.

Heeft u vragen over vergunningen? Bijvoorbeeld over de aanvraag, de afwijzing, of de verlening aan iemand anders? Leg uw situatie voor aan een jurist van de intakebalie. Bel nu naar 088 – 629 00 29

Milieurecht

Milieurecht is onderdeel van het omgevingsrecht. Bij het milieurecht gaat het over het milieu en de
milieuwetgeving. De regels hebben als doel de kwaliteit van het land, het water en de lucht te
beschermen. Zo zien we bijvoorbeeld milieueisen bij het agrarisch recht, dus in de landbouwsector.
Het verminderen van de stikstofuitstoot door boeren is bijvoorbeeld veel in het nieuws gekomen de
afgelopen tijd.

We kennen onder andere wetten over gebruik van milieubeheer, bodembescherming, of het gebruik
van meststoffen. Onder andere het wel of niet verlenen van vergunningen en bepaalde
milieukwaliteitseisen en -programma’s, zorgen ervoor dat aan de regels wordt gehouden. Het
strafrecht zou in beeld kunnen komen wanneer iemand zich niet houdt aan de regels. Heeft u een
vraag over het milieurecht? Door het grote doolhof aan regels is het prettig om iemand te spreken
met verstand van zaken.

Is nog niet alles duidelijk omtrent het milieurecht? Bent u bijvoorbeeld werkende in de agrarische sector en heeft u te maken met bepaalde milieueisen? Door het grote doolhof aan regels is het prettig om iemand te spreken met verstand van zaken. Daarom kunt u onze juridische intakebalie benaderen voor een gratis intakegesprek.

Verbouwplannen? Hier moet u aan denken

Het is denkbaar dat iemand bijvoorbeeld een aanbouw zou willen realiseren, of een tuinhuisje zou
willen bouwen in de tuin. Dit kan echter vaak niet zomaar. Zo moet de gemeente in veel gevallen
goedkeuring geven voor de plannen.

Omgevingsvergunning

Om onder andere te mogen bouwen, heeft iemand in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.
Deze is veelal ook nodig bij bijvoorbeeld het kappen van een boom of het maken van een in- of uitrit
op een erf. Een omgevingsvergunning is niet nodig als het gaat om vergunningvrij bouwen.

Aanvraag

De aanvraag voor een omgevingsvergunning verloopt via het omgevingsloket. Hier dient men de
aanvraag in met bijbehorende informatie. Voor eenvoudige aanvragen doorloopt men de reguliere
procedure. Voor complexe aanvragen met bepaalde risico’s voor de omgeving bestaat er de
uitgebreide procedure. Het verschil zit in de doorlooptijden. De reguliere vergunningprocedure gaat
sneller (een aantal weken) dan de uitgebreide procedure (een aantal maanden). De aanvraag voor
de vergunning kan worden geaccepteerd, of (voorlopig) worden afgewezen. Ook kan er om extra
informatie of aanvullingen worden gevraagd. Er zijn verschillende manieren om je mening te uiten
over het al dan niet verlenen van een vergunning.

Reguliere procedure

Bij eenvoudige aanvragen moet men de reguliere procedure doorlopen. Wanneer er een beschikking ligt, dan kunnen mensen die dit willen en er belang bij hebben, in bezwaar gaan. Buren kunnen bijvoorbeeld in bezwaar gaan tegen de verlening van de omgevingsvergunning. De aanvrager kan in bezwaar gaan als deze niet wordt verleend. De bezwaartermijn is zes weken. Als dit niets brengt, dan kan er binnen zes weken in beroep worden gegaan bij de rechtbank. Vervolgens kan men in hoger beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitgebreide procedure

Wanneer de uitgebreide procedure moet worden gevolgd, dan neemt de vergunningverlener eerst een voorlopig besluit. Dit wordt ook wel een ontwerpbesluit genoemd. Mensen die hier belang bij hebben kunnen binnen zes weken een mening over het verlenen van de vergunning uiten in de vorm van een zienswijze. Deze wordt meegenomen in de besluitvorming. Wanneer een beslissing eenmaal genomen is, kan men in het geval van de uitgebreide procedure direct in beroep bij de rechtbank en vervolgens in hoger beroep bij de Raad van State.

Zoals hierboven geschetst kan het daadwerkelijk krijgen van een vergunning een hele opgave zijn. Het kan zomaar voorkomen dat iemand tot aan de Raad van State bezig is met het krijgen van een omgevingsvergunning. Hier kan dus aanzienlijke tijd overheen gaan. Een gevolg hiervan is dat de (ver)bouwplannen stil komen te liggen en er misschien wel schade ontstaat. Om de doorlooptijd aanzienlijk te verkorten is het aan te raden een specialist omgevingsrecht te laten meekijken.

Hulp bij aanvragen van een vergunning

Zoekt u hulp bij het aanvragen van een vergunning? Bent u geconfronteerd met een afwijzing van de vergunning? Is een vergunning van iemand anders (voorlopig) verleend en heeft u hier bezwaren tegen? Kom snel in actie, want manieren om uw stem te laten horen kennen strenge termijnen. Zoek niet verder, want wij bieden hulp. Wij kunnen u helpen bij een zienswijze, bezwaar, beroep, of bij het aanvragen van een voorlopige voorziening. Zorg ervoor dat u geen onnodige vertragingsschade lijdt en schakel iemand in met verstand van omgevingsrecht. Bel nu voor een vrijblijvende intake naar onze intakebalie voor een gratis intakegesprek met een jurist.

Handhaving

Er moet vanzelfsprekend worden gecontroleerd of de regels worden nageleefd. Waar nodig moet een gemeente optreden tegen mensen die zich niet aan de regels houden. Dit heet handhaving. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat iemand bouwt in strijd met een bestemmingsplan. Ook kan iemand zich niet aan de voorwaarden van de omgevingsvergunning houden. Mensen kunnen bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen. Men vraagt de gemeente om op te treden. De gemeente heeft hierbij verschillende mogelijkheden:

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang is een handhavingsmechanisme van de gemeente. ‘Last’ houdt simpelweg in dat iemand moet stoppen met een overtreding of dat de situatie weer moet worden omgedraaid. Als er bestuursdwang wordt toegepast, gaat de gemeente zelf over tot het beëindigen/herstellen van de overtreding. De kosten worden dan verhaald op degene die de overtreding heeft begaan. Een gemeente kan bijvoorbeeld een schutting weghalen, op kosten van de eigenaar van de schutting.

Last onder dwangsom

Deze sanctie is te vergelijken met de last onder bestuursdwang. Hierbij gaat het echter om het betalen van een bedrag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Niemand heeft natuurlijk zin om een oplopend bedrag te betalen. Dit is dus een manier om iemand te dwingen een overtreding ongedaan te maken of te herstellen.
De last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom zijn zogenaamde herstelsancties, bedoeld om de legale situatie te herstellen (en dus de overtreding ongedaan te maken).

Bestuurlijke boete

Dit is een bestraffende sanctie, bedoeld om ‘leed toe te voegen’. Het beoogde effect hierbij is dat degene die de boete opgelegd krijgt, voortaan geen overtreding meer begaat. Dit is de preventieve werking van een bestraffende sanctie.

Intrekken omgevingsvergunning

De gemeente kan ook besluiten de gehele vergunning in te trekken. Hierdoor mag iemand helemaal niet meer verder met de verbouwplannen.

Heeft u in de afgelopen tijd een bestuursmaatregel opgelegd gekregen? Er is vaak een manier om hier tegenin te gaan. Dit moet over het algemeen binnen zes weken na het besluit om u een maatregel op te leggen. Kom dus snel in actie voordat het te laat is. Bel vandaag nog naar 088- 629 00 29, wij kunnen u koppelen aan een advocaat die hier dagelijks mee bezig is.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 163 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Omnius helpt u verder
 • Stap 1: Bel of mail onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 29
Beschikbaar vanaf
Neem contact op

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-18:00 uur
09:00-17:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
  Hidden
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
  Zo kan het dus ook

  Waarom Omnius?

  Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

  Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

  • 7 dagen per week bereikbaar

   Ook ’s avonds en in het weekend
  • Omnius Keurmerk

   Uw garantie voor service en kwaliteit
  • Juridische hulp in elke situatie

   Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
  • Overal in Nederland

   Het grootste juridische netwerk van Nederland met 331 advocaten
  • Als beste beoordeeld

   Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
   8.2

  Over ons

  Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

  Met 331 advocaten en meer dan 163 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 20 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

  Er zijn advocaten gevonden.

  Klik hier voor de resultaten.