Medewerker ontslaan

Een werkgever mag een medewerker niet zomaar ontslaan: hij heeft daar een goede reden voor nodig. Dat is wettelijk geregeld. Vaak is een werkgever ook verplicht om de medewerker een transitievergoeding te betalen. U moet een reden hebben voor het ontslag van uw medewerker, tenzij u in onderling overleg met uw werknemer tot een oplossing komt. Dan komt u tot een ontslag met wederzijds goedvinden. In andere gevallen dient u het ontslag aan te vragen bij het UWV of via de rechter.

Peter heeft een ICT-bedrijf. Dennis werkt voor hem als ontwikkelaar. De opdrachten blijven uit en Peter wil Dennis ontslaan. De weg via het UWV vindt hij omslachtig en hij besluit om met Dennis om de tafel te zitten. Ze komen tot een ontslag met wederzijds goedvinden en onderhandelen samen over de voorwaarden van het ontslag.

Ontslag met wederzijds goedvinden

De werkgever kan de weg via de kantonrechter of het UWV omzeilen: hij kan ervoor kiezen om het ontslag in onderling overleg met de werknemer te regelen. Dit heet het ontslag met wederzijds goedvinden. Stemt de werknemer in dan leggen de medewerker en de werkgever de afspraken over het ontslag vast in een vaststellingsovereenkomst. Voordeel van deze methode is dat het de weg via de kantonrechter of het UWV omzeilt. Nadeel ervan is dat de werkgever vaak een hogere vergoeding betaalt.

U kunt zelf onderhandelen met uw medewerker over de voorwaarden van het ontslag. Wilt u zeker zijn dat u de juiste afspraken maakt en dat u niet een te hoge vergoeding betaalt? Neem dan contact op met Omnius. Wij staan u graag bij tijdens de onderhandelingen met uw medewerker en bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Sinds 1 juli 2015 geldt een bedenktijd en kan een werknemer binnen twee weken terugkomen op zijn instemming om het dienstverband zelf te beëindigen. De werknemer moet de werkgever binnen 14 dagen schriftelijk laten weten dat hij de instemming herroept. De termijn is drie weken als de werkgever hem niet schriftelijk op deze mogelijkheid op herroepping heeft gewezen.

Wanneer laat u het ontslag toetsen door het UWV

Als u de medewerker wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid vraagt u om toestemming voor het ontslag bij UWV. U verzoekt om een ontslagvergunning. In uw aanvraag onderbouwt u de redenen voor het ontslag.

Wanneer laat u het ontslag toetsen door de kantonrechter

Wilt u uw werknemer om een andere reden dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen ontslaan? Dan kunt u terecht bij de kantonrechter. U dient dan een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in en u geeft aan waarom u uw medewerker wilt ontslaan. Als de rechter instemt met uw verzoek moet u een transitievergoeding betalen aan uw medewerker.

Het vragen om een ontslagverzoek aan het UWV of het indienen van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kunt u zelf doen. Zo’n procedure kost u vaak tijd en geld. Omnius helpt u graag bij het inschatten van uw kansen, het indienen van een verzoekschrift en het behartigen van uw belangen. Wij schatten voor een procedure uw kansen in en wij bieden u een oplossing die past bij het gewicht van uw zaak. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over uw juridische vraag.

Medewerker ontslaan

Voor het aanvragen van het ontslag van een medewerker via het UWV of de kantonrechter heeft u een goede reden voor. Geldige redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld:

 • bedrijfseconomische redenen;
 • langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer;
 • onvoldoende functioneren;
 • werk weigeren vanwege ernstige gewetensbezwaren;
 • frequent ziekteverzuim;
 • een verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever;
 • het niet nakomen van re-integratieverplichtingen;

Wanneer mag u uw medewerker niet ontslaan

Er zijn ook situaties waarin u de medewerker niet mag ontslaan. Deze situaties zijn bijvoorbeeld tijdens de eerste 2 jaar waarin uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, als uw medewerker zwanger is, vanwege geslacht, ras, leeftijd of handicap of omdat uw medewerker niet op zondag wil werken.

Uitzonderingen

Er zijn overigens ook situaties waarin het makkelijker is om een medewerker te ontslaan. Het gaat hierbij om ontslag in proeftijd (er moet dan wel geldig proeftijdbeding zijn) of ontslag op staande voet.

Loopt een tijdelijk contract van langer dan zes maanden af, dan geldt een aanzegtermijn. Minimaal één maand voordat het contract afloopt moet u de medewerker laten weten of u het contract wel of niet verlengd. Als u dit niet doet dan eindigt het contract evengoed. Wel kan de medewerker een vergoeding eisen van maximaal een maandsalaris.

Bent u van plan om een medewerker te ontslaan maar twijfelt u of het UWV of de kantonrechter akkoord gaat met uw reden voor het ontslag? Omnius schat uw kansen in en wij bieden u een oplossing die past bij het gewicht van uw zaak. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over uw juridische vraag.

Opzegtermijn

Als u een medewerker wilt ontslaan dient u rekening te houden met de opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van de situatie: is er iets over afgesproken in de cao of het arbeidscontract? Als daar niets in staat dan geldt de wet. In de wet staat dat de opzegtermijn afhankelijk is van de duur van het dienstverband.

Heeft u vragen over het ontslaan van uw medewerker en de opzegtermijn? Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over uw juridische vraag.

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 zijn de regels voor ontslag flink aangescherpt. Als u een werknemer ontslaat die twee jaar of langer in dienst is, moet u hem vrijwel altijd een transitievergoeding betalen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke contracten. Het maakt daarbij niet uit wat de reden is van het ontslag. Alleen bij een terecht ontslag op staande voet, ernstig verwijtbaar handelen van je werknemer, een faillissement of een ontslag wegens pensioen hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Meest voorkomende redenen van ontslag

Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie, ontslag op staande voet, ontslag vanwege disfunctioneren, collectief ontslag en reorganisatie ontslag zijn de meest voorkomende redenen van ontslag. Wij delen waar u in deze situaties op moet letten.

Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie

Als samenwerken met de werknemer onmogelijk is geworden vanwege omstandigheden dan spreekt men ook van een verstoorde arbeidsrelatie. Dit is een reden om ontslag aan te vragen bij de kantonrechter. Er is echter een kans dan de rechter bepaalt dat u een hogere transitievergoeding moet betalen: dat is als het ontslag de werkgever ernstig aan te rekenen valt.

Hildi werkt sinds drie jaar bij notariskantoor Witjes als administratief medewerker. Ze is het al langere tijd niet eens met de werkwijze en heeft daarom haar eigen werkprocessen ontwikkeld. Haar directe collega’s die op de voorgeschreven manier werken krijgen dagelijks onaardige opmerkingen te horen van Hildi. Onlangs is een van de directe medewerkers van Hildi uitgevallen met stressklachten als gevolg van de sfeer op kantoor. 

Het is van belang om een dossier op te bouwen: op die manier kunt u aantonen hoe de arbeidsrelatie verstoord is geraakt en wat u heeft geprobeerd om de arbeidsrelatie te herstellen. In het geval van Hildi wilt u bewijzen dat u met Hildi gesprekken heeft gevoerd en dat u haar geregeld op haar gedrag naar haar collega’s gewezen heeft. Heeft u geen dossier opgebouwd? Dan bestaat de kans dat de rechter de aanvraag afwijst. Wijst de rechter het wel toe, dan is er een kans dat u een hogere transitievergoeding moet betalen.

Bent u van plan om een medewerker te ontslaan vanwege een verstoorde werkrelatie maar twijfelt u of de kantonrechter akkoord gaat of twijfelt u of u het dossier juist heeft opgebouwd? Omnius schat uw kansen in en wij bieden u een oplossing die past bij het gewicht van uw zaak. Wij beoordelen het personeelsdossier en schatten uw kansen in een procedure bij de rechter in. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over uw juridische vraag.

Ontslag op staande voet

Er zijn situaties waarin de werkgever de werknemer op staande voet wil ontslaan. Dat is enkel mogelijk in het geval van bijzondere omstandigheden. Zo moet er een dringende reden zijn en het ontslag moet onverwijld gegeven worden.

Wees terughoudend met het ontslaan van een medewerker op staande voet, het kan namelijk financiële consequenties voor u hebben als de rechter later oordeelt dat het ontslag niet aan de voorwaarden voldoet. Heeft u uw medewerker op staande voet ontslagen? Neem direct contact met ons op. Wij beoordelen de situatie, schatten uw kansen tijdens een procedure bij de rechter in en wij adviseren u over de te nemen stappen. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over het ontslag op staande voet.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Jessie werkt als jurist bij een grote organisatie. Zij heeft met haar werkgever afgesproken dat zij 10 dossiers per week behandelt. Na een jaar blijkt dat Jessie per week gemiddeld 7 dossiers behandelt. Haar werkgever geeft haar 1 maand om de norm te halen, anders wordt ze ontslagen.

Een medewerker ontsla je niet zomaar vanwege disfunctioneren. Om ontslag wegens disfunctioneren toegekend te krijgen dient u het disfunctioneren aan te tonen. Hiervoor bouwt u een personeelsdossier op. In het dossier verzamelt u informatie over de medewerker, waaronder de verslagen van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en andere evaluaties. Zorg ervoor dat deze verslagen door beide partijen zijn ondertekend.

In het dossier neemt u ook de e-mails en/of WhatsApp-berichten waarin de werknemer over de schreef gaat, klachten van collega’s over de werknemer en verbeterplannen op.

Daarnaast bent u verplicht om de medewerker meerdere formele waarschuwingen te geven: de medewerker moet de kans krijgen om zijn gedrag te verbeteren. Hierbij is ook het geven een redelijke termijn noodzakelijk. Een termijn van twee weken is bijvoorbeeld te kort om te zeggen dat er geen verbetering optreedt.

Collectief ontslag

Als u een groep medewerkers wilt ontslaan dan gaat het om collectief ontslag. Het zijn dan minimaal twintig medewerkers in een periode van drie maanden. Reden voor deze vorm van ontslag is meestal de bedrijfseconomische situatie. Ontslag om deze reden gaat via het UWV.

Reorganisatie ontslag

Bij reorganisatie ontslag moet de werkgever de bedrijfseconomische redenen aantonen aan de hand van de financiële gegevens van het bedrijf. Daarnaast moet de werkgever via het afspiegelingsbeginsel bepalen voor welke werknemers het ontslag geldt. Hij kan dus niet zelf kiezen wie er ontslagen worden.

Het afspiegelingsbeginsel is een verplichte selectiemethode waar de werkgever zich aan moet houden bij bedrijfseconomisch ontslag. De selectiemethode geeft aan welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. Van deze methode kan in uitzonderlijke gevallen afgeweken worden, bijvoorbeeld als de werkgever kan aantonen dat een bepaalde medewerker onmisbaar is voor de organisatie.

Hoe kan Omnius u helpen

Het inschakelen van een advocaat of jurist als u een medewerker wilt ontslaan is niet verplicht. In veel gevallen is het wel verstandig: een advocaat of jurist kan uw situatie inschatten en adviseert u over uw kansen in een procedure. Bij Omnius werken wij volgens het principe van het vinden van een oplossing die past bij het gewicht van uw zaak. Zo betaalt u nooit teveel: u krijgt een kwalitatief product voor de laagst mogelijke prijs. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp en vraag om advies over uw situatie.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 50 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Wij helpen u graag!

 • Bel, mail of app gratis met de ondernemersdesk
 • Bespreek uw juridische situatie met een jurist
 • Vrijblijvend advies voor de beste oplossingen
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 47
Beschikbaar vanaf
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 44 70 67 12

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-20:00 uur
12:00-16:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Omnius Ondernemersdesk

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 95 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 95 advocaten en meer dan 46 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.